ON NOW AT GVPL  sxʷeŋxʷəŋ təŋəxʷ JAMES BAY BRANCH

Works by Pan Tan are on from August 10-November 9 at the GVPL sxʷeŋxʷəŋ təŋəxʷ James Bay Branch (385 Menzies St).